fb iconmail icon

Košík je prázdny

Obchodné podmienky

Internetová stránka www.diwine.sk a jej internetový obchod je prevádzkovaný firmou EREMA, s.r.o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika. IČO: 45 968 195, IČ DPH: SK2023164022, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69645/B.


I. VÝHRADA VLASTNÍCTVA
Predmet kúpy prechádza do vlastníctva kupujúceho zaplatením tovaru. Kupujúci vstupuje do zmluvného vzťahu a predávajúcim potvrdením svojej objednávky na stránke www.diwine.sk.

II. DODANIE PREDMETU KÚPY

Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v online obchode spoločnosti EREMA, s.r.o. Kupujúci prehlasuje, že s podmienkami kúpy je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu podľa stanoveného expedičného času daného produktu od zaplatenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Náklady prepravného hradí kupujúci spolu s tovarom pred dodávkou alebo na mieste pri dodávke. Prepravu predmetu kúpy zabezpečí predávajúci prostredníctvom pošty alebo vlastnou prepravou (podľa želania zákazníka). Dodacia lehota zo strany predávajúceho je splnená, ak bol predmet kúpy v danej lehote odovzdaný na prepravu. Možnosť osobného odberu priamo v prevádzke spoločnosti EREMA, s.r.o., Vinotéke DiWine galéria, Židovská 5, 811 01 Bratislava.

Dodacie podmienky

 • Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 2 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.
 • Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).


Nedoručiteľnosť
Ak je zásielka dohodnutá a zákazník sa bráni prevziať zásielku, hradí zákazník poštovné, spätné poštovné a pokutu v hodnote 10€.


III. ZRUŠENIE ZMLUVY
Predávajúci má právo odstúpiť od dodávky tovaru v prípadoch, ak:

 • kupujúci pre účely kúpy tovaru predloží neplatné, prípadne akýmkoľvek spôsobom sfalšované doklady,
 • kupujúci neprevezme z dôvodov spočívajúcich na jeho strane predmet kúpy v riadne avizovanom termíne.

Kupujúci má právo odstúpiť od prevzatia tovaru, len ak predávajúci nesplnil podmienky dodania tovaru. Odstúpenie od prevzatia tovaru bude akceptované len v písomnej forme. Ak kupujúci odstúpi od prevzatia tovaru z akýchkoľvek iných dôvodov, je povinný zaplatiť predávajúcemu všetky náklady spojené s danou objednávkou a zmluvnú pokutu 33€. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia. Ak sa písomné oznámenie o odstúpení nepodarilo doručiť, má sa za doručené, ak bolo zasielané na poslednú známu adresu kupujúceho a nebolo kupujúcim v odbernej lehote prevzaté.

IV. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Pokiaľ nie je uvedené v tejto zmluve inak, spravujú sa právne vzťahy príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny uvedenej v informačných materiáloch na základe ktorých kupujúci predmet kúpy vybral, ak zmena ceny nastane na základe skutočností, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť v čase od podpísania zmluvy kupujúcim až do jej doručenia do sídla predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje akceptovať zmenu ceny bez zrušenia tejto kúpnej zmluvy, ak táto nepresiahne 10% z pôvodnej ceny tovaru.
 3. Pokiaľ zmluvné strany dohodli v konkrétnych prípadoch podľa týchto všeobecných podmienok zaplatenie zmluvnej pokuty, je túto kupujúci povinný zaplatiť aj v prípade, že porušenie povinností nezavinil. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
 4. Akékoľvek zmeny a doplnky týchto obchodných podmienok sú možné len písomne vzájomnou dohodou zmluvných strán, formou písomného dodatku.
 5. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom zaplatenia tovaru kupujúcim.


Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
 • adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote, pokiaľ je tovar skladom
 • vystaviť a priložiť doklad o úhrade podľa zvoleného spôsobu úhradyPredávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené dopravcom
 • poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. inou zásielkovou službou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.


Reklamácie

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju túto otvoriťaž v prípade poškodenia jej obsahu, túto neprevziať.
 2. Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane dokladu o kúpe.
 3. Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.
 4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 5. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

  Reklamácie sú vybavované


Spôsoby platby

 • hotovosť pri osobnom odbere vo Vinotéke DiWine galéria
 • platba cez systém pay pal
 • bankový prevod na základe proforma faktúry
 • platba cez POS terminál všetkými platobným kartami okrem Diners a American Expres


Zrušenie objednávky
Objednávku je možné zrušiť pred jej odoslaním. Po zrealizovaní kúpno – predajnej transakcie nie je možné nákup zrušiť.

Ochrana mladistvých
EREMA, s.r.o. nevydáva víno pre mladistvých pod 18 rokov.

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.


Copyright © 2013 www.diwine.sk | Všetky práva vyhradené.